Poe Ma literárný klub

Horné Srnie
Kontakt
Členovia
Akcie minulé
 Akcie budúce
 Čosi na čítanie
Súťaže

Villa Zerna
Dokumenty
Odkazy
Fotoalbum
Naša obec

Slovo je najsilnejšou zbraňou

O nás pár slov...

    Náš literárny klub vznikol  pri stretnutí  nadšencov nielen v čítaní , ale i písaní poezie i prózy  dňa 3.1. 2014 v Hornom Srní

 Štatút  

Literárneho klubu PoeMa Horné Srnie

Poslanie Literárneho klubu

vytvorenie podmienok na stretávanie sa mladých, začínajúcich autorov, recitátorov, ale aj záujemcov o literatúru (predovšetkým z radov detí a stredoškolskej a VŠ mládeže). PoeMa umožní, v rámci svojich možností, začínajúcim autorom prezentáciu ich tvorby.

Stretnutia členov Literárneho klubu

(ďalej LK) sa budú konať raz mesačne (podľa potreby a záujmu aj viackrát) v popoludňajších hodinách v priestoroch klubovne skautov. Členovia LK budú pozývaní na stretnutia osobitnými pozvánkami, mailom a sms.

Činnosť LK

Na pravidelných stretnutiach: hodnotenie vlastnej tvorby, teória a technika písania poézie a prózy, vzbudiť záujem o literatúru – čítaním z tvorby slovenských i svetových autorov

  • Prezentácia tvorby pre verejnosť – aspoň raz v roku (v decembri)
  • Vydávanie zborníkov prác v rámci súťaže Villa Zerna
  • Účasť na celoslovenských literárnych súťažiach – Literárny Zvolen, Novomeského Senica, Jašíkove Kysuce, Sen Michalovce, Poetický Púchov a iné
  • Výber a zasielanie prác do literárnych časopisov – predovšetkým Dotyky, čo je časopis pre mladú tvorbu, ale postupne zisťovať možnosti prezentácie i v iných novinách a časopisoch, ale aj v ostatných médiách
  • Publikovať i v regionálnej tlači
  • Stretnutia so spisovateľmi – v spolupráci s neziskovými organizáciami
  • Výmena skúseností a stretnutia s inými literárnymi klubmi
  • Program a činnosť LK sa bude aktualizovať podľa potrieb a možností LK

Činnosť LK PoeMa v Hornom Srní

-čítanie, písanie lit. prác
-práca s mladými a začínajúcimi autormi
-podpora mladých a začínajúcich autorov
-literárne dielne
-publikačná činnosť:
publikácia prác v časopise Lipovec a iných periodikách
vydávanie občasníka LK PoeMa
vydávanie zborníka prác z celoslovenskej lit. Súťaže Villa Zerna
spolupráca s : Obecnou knižnicou v Hornom Srní a OÚ Horné Srnie

-spolupráca s inými LK: LK TakSi Topoľčany, LK Galaxia Dubnica nad Váhom, Omega Trenčín, Žiar nad Hronom, CVČ Včielka Púchov
-organizácia podujatí:
celoslovenská LS Villa Zerna
výstavy obrazov a fotografii
festival Villa Zerna
autorské čítania s hudbou Literárne kaviarne
besedy a čítania prác známych slovenských autorov
besedy o knihách
besedy s významnými osobnosťami slovenskej kultúry
besedy s osobnosťami zo zahraničia
príprava kultúrnych programov k rôznym výročiam


 

TOPlist